آزمون های شخصیت شناسی

آزمون های معتبر هوش، شخصیت شناسی و روانشناسی به همراه تفسیر نتایج آن ها

این آزمون ابزاری برای سنجش هوش عمومی بوده و محدودیت سنی ندارد؛ کودکان و بزرگسالان می توانند هوش عمومی خود را در این آزمون بسنجند.

شروع تست

تست «هوش هیجانی بار آن» یا همان آزمون EQ یک ابزار خودشناسی است که برای سنجش جنبه عاطفی رفتارهای ذهن طراحی شده است.

شروع تست

این تست برای تعیین نوع تعامل شما با دیگران طراحی شده است و ابزاری برای مشاوره تحصیلی و ازدواج و حل تعارضات درون سازمانی است.

شروع تست