قالب های رزومه


نمونه رزومه قالب هارمونی(آبی)

قالب هارمونی(آبی)

نمونه رزومه در این قالب
نمونه رزومه قالب هارمونی(قرمز)

قالب هارمونی(قرمز)

نمونه رزومه در این قالب
نمونه رزومه قالب هارمونی(سبز)

قالب هارمونی(سبز)

نمونه رزومه در این قالب

رزومه حرفه ای خود را در کمتر از ده دقیقه بسازید