رزومه ی حرفه ای خود را در کمتر از ده دقیقه بسازید

اطلاعات پایه، سوابق تحصیلی، کاری و مهارتی خود را وارد کنید و رزومه گرافیکی و حرفه ای خود را در قالب های متنوع دریافت کنید.

ساخت رزومه در این قالب

Create your resume in less than ten minutes

Jan Smith

Web Developer

DoB: 1990/3/18
Marital Status: Single
Military Service: Exempt

Mobile: (+98)9121234567
Phone: 982166951372
Website: www.cvbuilder.me
Address: No 30, Fariman St, Taleqani St, Enqelab Sq, California

 • 100%
  Microsoft SQL Server
 • 100%
  PHP Programming
 • 100%
  ASP.NET MVC
 • 100%
  C# Programming
 • 100%
  Networking with Windows Server
 • 100%
  MYSQL
 • 100%
  HTML/CSS
 • 100%
  Java SE 8 Programming
 • 100%
  Adobe Photoshop
 • 100%
  Project Management
 • English

 • Deutsch

 • French

 • Persian

 • English

  100%
  Reading Level
  100%
  Speaking Level
  100%
  Writing Level
  100%
  Listening Level
 • Deutsch

  100%
  Reading Level
  100%
  Speaking Level
  100%
  Writing Level
  100%
  Listening Level
 • French

  100%
  Reading Level
  100%
  Speaking Level
  100%
  Writing Level
  100%
  Listening Level
 • Persian

  100%
  Reading Level
  100%
  Speaking Level
  100%
  Writing Level
  100%
  Listening Level
 • Master of computer engineering

  Branch: software engineering

  Institute/University: Ghent University

 • Bachelor of computer engineering

  Branch: software engineering

  Institute/University: Ghent University

 • Back-End Developer

  Company: Google

 • Back-End Developer

  Company: Cruman

 • Front-End Developer

  Company: Salivan

 • Drupal 7 Masterclass

  Institute: The Knowledge Academy

 • User Experience (UX) Masterclass

  Institute: The Knowledge Academy

 • Git & GitHub Fundamentals

  Institute: The Knowledge Academy

 • XML Fundamentals

  Institute: The Knowledge Academy

 • Javascript & JQuery Masterclass

  Institute: The Knowledge Academy

 • Website Design Course

  Institute: The Knowledge Academy

 • Visual Basic Programming For .NET

  Institute: The Knowledge Academy

 • Microsoft Windows Server Training

  Institute: The Knowledge Academy

 • SQL Advanced

  Institute: The Knowledge Academy

 • Introduction To SQL

  Institute: The Knowledge Academy

 • Design and implementation of a comprehensive research management system

  For: Ghent University

 • Selected Fuzzy Systems Conference

 • First Place to International Collegiate Programming Contest