زمان پیشنهادی :

45 دقیقه

0 از 60

آزمون هوش ریون

تست هوش ریون دارای 60 سوال است و شما با انتخاب گزینه مناسب باید تصویر هر سوال را کامل کنید. 24 سوال ابتدایی آزمون 6 گزینه ای و 36 سوال بعدی دارای 8 گزینه است که رفته رفته با پیشرفت آزمون، سختی سوالات بیشتر خواهد شد. مدت زمان پاسخگویی به سوالات آزمون 45 دقیقه است.

1
سؤال1-آزمون-هوش-ریون

2
سؤال2-آزمون-هوش-ریون

3
سؤال3-آزمون-هوش-ریون

4
سؤال4-آزمون-هوش-ریون

5
سؤال5-آزمون-هوش-ریون

6
سؤال6-آزمون-هوش-ریون

7
سؤال7-آزمون-هوش-ریون

8
سؤال8-آزمون-هوش-ریون

9
سؤال9-آزمون-هوش-ریون

10
سؤال10-آزمون-هوش-ریون

11
سؤال11-آزمون-هوش-ریون

12
سؤال12-آزمون-هوش-ریون

13
سؤال13-آزمون-هوش-ریون

14
سؤال14-آزمون-هوش-ریون

15
سؤال15-آزمون-هوش-ریون

16
سؤال16-آزمون-هوش-ریون

17
سؤال17-آزمون-هوش-ریون

18
سؤال18-آزمون-هوش-ریون

19
سؤال19-آزمون-هوش-ریون

20
سؤال20-آزمون-هوش-ریون

21
سؤال21-آزمون-هوش-ریون

22
سؤال22-آزمون-هوش-ریون

23
سؤال23-آزمون-هوش-ریون

24
سؤال24-آزمون-هوش-ریون

25
سؤال25-آزمون-هوش-ریون

26
سؤال26-آزمون-هوش-ریون

27
سؤال27-آزمون-هوش-ریون

28
سؤال28-آزمون-هوش-ریون

29
سؤال29-آزمون-هوش-ریون

30
سؤال30-آزمون-هوش-ریون

31
سؤال31-آزمون-هوش-ریون

32
سؤال32-آزمون-هوش-ریون

33
سؤال33-آزمون-هوش-ریون

34
سؤال34-آزمون-هوش-ریون

35
سؤال35-آزمون-هوش-ریون

36
سؤال36-آزمون-هوش-ریون

37
سؤال37-آزمون-هوش-ریون

38
سؤال38-آزمون-هوش-ریون

39
سؤال39-آزمون-هوش-ریون

40
سؤال40-آزمون-هوش-ریون

41
سؤال41-آزمون-هوش-ریون

42
سؤال42-آزمون-هوش-ریون

43
سؤال43-آزمون-هوش-ریون

44
سؤال44-آزمون-هوش-ریون

45
سؤال45-آزمون-هوش-ریون

46
سؤال46-آزمون-هوش-ریون

47
سؤال47-آزمون-هوش-ریون

48
سؤال48-آزمون-هوش-ریون

49
سؤال49-آزمون-هوش-ریون

50
سؤال50-آزمون-هوش-ریون

51
سؤال51-آزمون-هوش-ریون

52
سؤال52-آزمون-هوش-ریون

53
سؤال53-آزمون-هوش-ریون

54
سؤال54-آزمون-هوش-ریون

55
سؤال55-آزمون-هوش-ریون

56
سؤال56-آزمون-هوش-ریون

57
سؤال57-آزمون-هوش-ریون

58
سؤال58-آزمون-هوش-ریون

59
سؤال59-آزمون-هوش-ریون

60
سؤال60-آزمون-هوش-ریون

جهت دریافت نتیجه آزمون، عبارت امنیتی داخل کادر را در قسمت زیر وارد کنید.