هوش هیجانی (بار-آن)

تعداد سوال زمان پیشنهادی تفسیر نتیجه آزمون قیمت نمونه خروجی
90 15 دقیقه رایگان مشاهده

بر طبق دایرة المعارف روانشناسی کاربردی سه مدل اصلی هوش هیجانی وجود دارد:
مدل Mayer-Salovey که مفهوم هوش هیجانی را به عنوان توانایی فهم، درک و کنترل احساسات به منظور تسهیل فکر کردن، تعریف می کند.
مدل Goleman هوش هیجانی را به صورت مجموعه ای از صلاحیت های اجتماعی و عاطفی می بیند که به عملکرد مدیریتی و رهبری فرد کمک می کند.
مدل Bar-On که هوش هیجانی را به عنوان آرایه ای از صلاحیت ها، مهارت ها و رفتارهای عاطفی و اجتماعی تعریف می کند.
مدل هوش هیجانی-اجتماعی Bar-On می تواند به دو بخش اصلی تقسیم شود. بخش اول مربوط به مفهوم و تئوری این ساختار و بخش دوم مربوط به روانسنجی این مدل می شود که اساساً برای سنجش معیارهای هوش هیجانی و اجتماعی پایه ریزی شده و برای دسترسی به آن ها طراحی شده است.

آزمون هوش هیجانی بار-اُن یا همان تست EQ بر اساس تحقیقات 20 ساله ی دکتر Reuven Bar-On و آزمایش آن بر روی بیش از 100 هزار نفر، اولین مقیاسی ست که رفتارهای عاطفی و اجتماعی ذهن را اندازه گیری می کند.
آزمون بارون شامل 90 سوال است که شامل 4 شاخص اعتبار و 1 فاکتور فاکتور تصحیح پیشرفته است، که نمرات آزمون را برای سنجش آیتم های زیر تفسیر می کند:
• درون فردی (عزت نفس، خود آگاهی، خود شکوفایی، استقلال، خودابرازی)
• برون فردی (همدلی، مسئولیت پذیری، روابط بین فردی)
• مدیریت استرس (کنترل تکانش، تحمل فشار روانی)
• توان سازگاری (واقع گرایی، انعطاف پذیری، حل مسئله)
• خلق عمومی (خوش بینی، شادمانی)

آزمون هوش هیجانی، آزمونی بسیار کاربردی برای سنجش میزان توانایی بوده و برای تمامی مشاغل و حوزه های کاری (مانند پزشکی، مهندسی، اداری و غیره) قابل استفاده است.